Wypożyczanie preparatów i bloczków Pacjentom

Strona główna » Wypożyczenie bloczków

Zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów i Standardami Akredytacji dla Jednostki Diagnostyki Patomorfologicznej*, jesteśmy zobowiązani do archiwizowania dokumentacji medycznej Pacjentów (preparaty mikroskopowe oraz bloczki parafinowe) przez okres 20 lat.

Wszystkim naszym Pacjentom  zapewniamy możliwość ich wypożyczania w celu zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych/ leczenia i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (do 3 miesięcy od wypożyczenia).

Wypożyczenia preparatów cytologicznych/ histopatologicznych i/ lub bloczków parafinowych  dokonuje się na podstawie wniosku.

Wniosek powinien  zawierać:

  1. Dane identyfikacyjne Pacjenta (imię i nazwisko Pacjenta, numer PESEL) oraz numer wyniku badania.
  2. Wskazanie przedmiotu wypożyczenia (bloczek / preparat / bloczek + preparat).
  3. Dokładny adres wysyłki: ulica, numer domu, miejscowość z kodem pocztowym, imię i nazwisko osoby kontaktowej wraz z podaniem jej numeru telefonu).
  4. Cel wypożyczenia.
  5. Czytelny podpis odręczny lub elektroniczny Pacjenta.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Laboratorium w Łodzi:
wypozyczenia@diag.pl

Laboratorium w Poznaniu:
wypozyczenia.consilio.poznan@diag.pl

Laboratorium w Warszawie:
wypozyczenia.warszawa@diag.pl

Laboratorium w Krakowie (DIAGNOSTYKA CONSILIO):
consilio.sieroszewski@diag.pl

Laboratorium w Krakowie (Szpital im. L. Rydygiera):
consilio.rydygier@diag.pl 

Laboratorium w Gliwicach:
biuro@histamed.pl 

Laboratorium w Siemianowicach Śląskich: diagnomed.sekretariat@op.pl

Po wysłaniu formularza, Pacjent zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z laboratorium patomorfologicznym w celu potwierdzenia otrzymania formularza przez DIAGNOSTYKA CONSILIO.

Wysyłka preparatów / bloczków odbywa się na koszt zakładu patomorfologii. Koszty zwrotu pokrywa Zamawiający.

Istnieje możliwość odbioru osobistego preparatów/bloczków/preparatów + bloczków w konkretnym laboratorium patomorfologicznym DIAGNOSTYKA CONSILIO.

W przypadku odbioru osobistego, do przekazania dokumentacji medycznej konieczny jest dowód osobisty  oraz – w razie potrzeby – upoważnienie Pacjenta dla osoby odbierającej.

Formularze wypożyczenia

Formularze upoważnienia

* Ustawa o prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresie i wzorach dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania, Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowaniu jednostek diagnostyki patomorfologicznej, Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!