Proces laboratoryjny w zakładach patomorfologii DIAGNOSTYKA CONSILIO

Strona główna » Proces laboratoryjny

Zanim materiał trafi do jednego z naszych laboratoriów patomorfologicznych, Zamawiający przygotowuje skierowanie wraz z przypisanym do niego materiałem tkankowym. Materiał umieszczany jest w pojemniku jednorazowym i zalany 10% buforowaną formaliną. W dalszej kolejności następuje oznaczanie kodami paskowymi pojemnika i wypełnionego skierowania na badanie. Dane o Pacjencie i materiale tkankowym wprowadzane są  przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (posiadającego indywidualny login i hasło) do programu  E-CONSILIO.

Skompletowana przesyłka w kontenerze transportowym (zabezpieczonym jednorazową plombą) zostaje odebrana przez kuriera i dostarczona do jednej z naszych zakładów patomorfologii.

Etapy procesu laboratoryjnego

Punkt przyjęcia materiału
Odebranie materiału do badań w punkcie przyjęcia materiału.

Przyjęcie materiału w Punkcie Przyjęcia Materiału (PPM), sprawdzenie plomb zabezpieczających kontener, kodów materiałów i skierowań oraz danych wprowadzonych przez Zamawiającego do programu E-CONSILIO. W przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności, automatycznie generowany jest protokół niezgodności, widoczny dla Zamawiającego w programie E-CONSILIO. Po wyjaśnieniu z Zamawiającym błędów lub niezgodności, materiał tkankowy kierowany jest do kolejnych procedur medycznych.

Pracownia preparatyki tkankowej
Pobranie wycinków z materiału tkankowego i umieszczenie ich w jednorazowych kasetkach.

Pobranie wycinków z materiału tkankowego i umieszczenie ich w jednorazowych, plastikowych kasetkach, oznakowanych indywidualnym i niepowtarzalnym kodem kreskowym. Taka procedura umożliwia natychmiastową identyfikację materiału na każdym etapie dalszych prac. Ilość pobieranych wycinków z materiału tkankowego jest zgodna z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Patologów na podstawie wytycznych WHO.


W uzasadnionych medycznie przypadkach materiał jest rejestrowany fotograficznie.

Przygotowanie-wycinkow
Przygotowanie pobranych wycinków w procesorze tkankowym.

Obróbka chemiczna wycinków tkankowych - plastikowe kasetki trafiają do procesorów tkankowych. 

Stanowisko zatapiania wycinków
Zalanie parafiną kasetek z wycinkami.

Powstanie bloczka parafinowego poprzez zatopienie materiału tkankowego w parafinie.

Stanowisko krojenia bloczków parafinowych
Skrawanie bloczków parafinowych i tworzenie preparatów histopatologicznych.

Przygotowanie preparatu - krojenie bloczków parafinowych przy użyciu mikrotomów i umieszczanie skrojonych fragmentów materiału tkankowego na szkiełkach podstawowych.

Archiwizacja-bloczkow
Archiwizacja bloczków parafinowych.

Wykonane z materiału tkankowego bloczki parafinowe są przechowywane przez okres 20 lat.

Barwienie-preparatow
Barwienie preparatów histopatologicznych i ich zabezpieczenie szkiełkiem nakrywkowym.

Barwienie preparatu metodą barwienia hematoksyliną i eozyną (HE)  oraz zabezpieczenie szkiełkiem nakrywkowym.

Pracownia barwienia
Przygotowanie preparatów histopatologicznych do obejrzenia przez lekarza.

Kompletacja preparatów i przypisanie skompletowanych teczek do oceny lekarzowi patomorfologowi.

Ocena preparatów
Ocena mikroskopowa preparatów histopatologicznych przez lekarza patomorfologa.

Ocena mikroskopowa preparatu wykonywana przez specjalistę patomorfologa. W  przypadkach rozpoznań nowotworowych onkologicznie dodatnich, ocena potwierdzana jest standardowo przez drugiego lekarza patomorfologa.

Pracownia barwień immuno i histochemicznych
Zlecenie dodatkowych barwień immunohistochemicznych

W uzasadnionych medycznie przypadkach, w celu potwierdzenia rozpoznania, zlecane jest dodatkowe badanie immunohistochemiczne. Badanie może zostać skierowane do konsultacji profesorskiej. Wynik diagnostyczny wprowadza się do programu informatycznego E-CONSILIO i jest dostępny on-line wyłącznie dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

DSC_8437_Easy-Resize
Wydanie wyniku końcowego.

Wyniki badań opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza patomorfologa (dwóch specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych). E-podpisy są uwiarygodniane przez firmę KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna) figurującą w Rejestrze Kwalifikowanych Podmiotów Świadczących Usługi Certyfikacyjne, prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). Pełnoprawne wyniki z podpisem elektronicznym są gotowe do odczytu, wydruku i archiwizacji natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego. Po wydaniu wyniku końcowego, Pacjent lub Zamawiający mogą wystąpić z wnioskiem o wykonanie badań genetycznych.

Standardowo, Zamawiającemu dostarczany jest razem z fakturą raport zbiorczy (zawierający liczbę i rodzaj wykonanych badań) oraz raport szczegółowy (zawierający imienny wykaz Pacjentów wraz z liczbą i typem wykonanych badań).

Archiwum
Archiwizacja preparatów histopatologicznych oraz skierowań.

Pozostałości pobranego materiału tkankowego przechowywane są przez okres 28 dni od momentu wydania wyniku końcowego.


Wykonane z materiału tkankowego bloczki parafinowe oraz preparaty histopatologiczne wraz z odpowiednim skierowaniem są archiwizowane w systemie E-CONSILIO i przechowywane w archiwum (bloczki parafinowe oraz preparaty histopatologiczne przez okres 20 lat, skierowania przez okres 5 lat).


Na pisemny wniosek Pacjenta lub Zamawiającego, możliwe jest wypożyczenie bloczków parafinowych oraz preparatów histopatologicznych.