Proces laboratoryjny


W Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO opracowaliśmy i stosujemy system realizacji świadczeń, zapewniający bezpieczeństwo pacjenta, minimalizujący możliwości popełniania błędów przedlaboratoryjnych oraz sprawną obsługę logistyczną zamówień.

Standardowo przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzane jest szkolenie upoważnionych pracowników Zamawiającego.

Schemat realizacji świadczeń.

1. Przygotowanie przez Zamawiającego skierowania i materiału tkankowego do wysyłki do badań histopatologicznych:

  • umieszczenie materiału w pojemniku jednorazowym z formaliną,
  • oznaczanie kodami paskowymi pojemnika i wypełnionego skierowania na badanie,
  • wprowadzenie przez upoważnionego i posiadającego indywidualny login i hasło dostępowe pracownika Zamawiającego danych o pacjencie i materiale tkankowym on-line DIAGNOSTYKA CONSILIO za pośrednictwem szyfrowanego łącza https,
  • skompletowanie przesyłki w kontenerze transportowym oznaczonym kodem paskowym i zabezpieczonym jednorazową plombą.

2. Odbiór kontenera z materiałem tkankowym przez kuriera z siedziby Zamawiającego, miejsca odbiorów, terminy i ich częstotliwość ustalane z Zamawiającym w zależności od jego potrzeb.

3. Dostarczenie kontenera w ciągu 24 godzin do Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO.

4. Przyjęcie materiału w Pracowni ze sprawdzeniem:

  • plomb zabezpieczających kontener i kodów kontenera, kodów materiałów i skierowań oraz danych wprowadzonych do systemu informatycznego,
  • w przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności automatycznie generowany jest protokół niezgodności wysyłany do Zamawiającego i wstrzymane są dalsze procedury wykonywania badań,
  • po wyjaśnieniu z Zamawiającym niezgodności lub błędów materiał tkankowy kierowany jest do kolejnych procedur medycznych.

5. Wykonywanie oceny makroskopowej materiału z fotograficzna rejestracją cyfrową materiału w uzasadnionych medycznie przypadkach.

6. Pobranie wycinków z materiału tkankowego i umieszczenie ich w jednorazowych plastykowych kasetkach oznakowanych indywidualnym, niepowtarzalnym kodem kreskowym umożliwiającym natychmiastową identyfikację materiału na każdym etapie dalszych procedur. Ilość pobieranych wycinków z materiału tkankowego jest zgodna z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Patologów na podstawie wytycznych WHO.

7. Obróbka chemiczna wycinków tkankowych umieszczonych w plastykowych kasetkach w procesorach tkankowych.

8. Zatopienie materiału tkankowego w bloczkach parafinowych.

9. Krojenie bloczków parafinowych z użyciem mikrotomów i umieszczanie skrojonych fragmentów materiału tkankowego na szkiełkach podstawowych – przygotowanie preparatu.

10. Barwienie preparatu i jego zabezpieczenie szkiełkiem nakrywkowym.

11. Ocena mikroskopowa preparatu wykonywana przez patomorfologa specjalistę, w przypadkach rozpoznań nowotworowych onkologicznie dodatnich ocena potwierdzana jest standardowo przez drugiego specjalistę patomorfologa.

12. W uzasadnionych medycznie przypadkach w celu potwierdzenia rozpoznania wykonane może być dodatkowe badanie immunohistochemiczne.

13. Wprowadzenie wyniku badania do systemu informatycznego DIAGNOSTYKA CONSILIO.

14. Po 5 dniach roboczych od momentu przyjęcia materiału tkankowego w pracowni wynik badania histopatologicznego jest dostępny on-line wyłącznie dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Dostęp chroniony indywidualnym loginem i hasłem, transmisja przez szyfrowane łącze https.

15. Wyniki badań opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza patomorfologa specjalisty (dwóch specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych). E-podpisy są uwiarygodniane przez firmę KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna) figurującą w Rejestrze Kwalifikowanych Podmiotów Świadczących Usługi Certyfikacyjne, prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl). Pełnoprawne wyniki z podpisem elektronicznym są gotowe do odczytu, wydruku i archiwizacji praktycznie natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego.

16. Standardowo razem z fakturą dostarczany jest Zamawiającemu:

  • raport zbiorczy zawierający liczbę i rodzaj wykonanych badań,
  • raport szczegółowy zawierający imienny wykaz pacjentów z liczbą i typem wykonanych badań.

17. Przechowywanie pozostałości materiału tkankowego po pobraniu wycinków przez ok.1 miesiąc od daty odbioru.

18. Utylizacja na koszt DIAGNOSTYKA CONSILIO Sp. z o.o. pozostałości materiałów tkankowych i pojemników jednorazowych.